TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÇIKTILARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÇIKTILARI

ZonguldaK Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim amaçları üniversitenin misyonuna uygunluk göstermektedir. Bu bağlamda, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, kültürel ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip Türkologları yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve edebî eserler üretimini sağlayan araştırmalar yaparak Türk edebiyatı alanının problemlerine çözümler üretebilen, Türkoloji çalışmalarında uluslararası bilimsel standartları yakalamak için bilgisayar teknolojisinden aktif olarak faydalanan, edebî bir eseri yorumlama kabiliyeti edinmiş olmanın yanı sıra edebî eserler de yaratabilecek donanıma sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.


PROGRAM ÇIKTILARI

1 Türk Dili ve Edebiyatı Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
2 Türk Dili ve Edebiyatı Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Türk Dili ve Edebiyatı Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
5 Türk Dili ve Edebiyatı Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
7 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
8 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9 Türk Dili ve Edebiyatı Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
11 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
12 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
13 Türk Dili ve Edebiyatı Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
16 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
17 Türk Dili ve Edebiyatı Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
18 Türk Dili ve Edebiyatı Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
19 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
20 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
21 Türk Dili ve Edebiyatı Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
22 Türk Dili ve Edebiyatı Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
23 Türk Dili ve Edebiyatı Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
24 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.